Czy warto wysyłać dziecko do przedszkola?

Jeszcze kilka lat temu popularne było przekonanie, że wysyłanie dziecka do przedszkola nie jest konieczne, bowiem wszelkie potrzeby dziecka w zakresie zabawy czy korzystania z zabaw ruchowych można z powodzeniem realizować w domu. To podejście się zmienia, a sami pedagodzy specjalizujący się w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podkreślają, że pójście dziecka do przedszkola zapewnia jego lepszy rozwój we współczesnym świecie.

Prywatne przedszkole czy jednak przedszkole publiczne

Wybierając dla dziecka przedszkole warto się zastanowić, na co chcemy położyć nacisk. Jeśli rodzicom zależy na ogólnym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem kontaktu z rówieśnikami oraz z możliwością korzystania z zajęć ruchowych oraz uczenia się języka obcego, wówczas wystarczy przedszkole o profilu ogólnym, może nim być również niepubliczne przedszkole. Dużo więcej możliwości rozwoju społecznego daje przedszkole integracyjne, w którym dziecko poznaje także mniej sprawnych rówieśników czy też rówieśników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kontakt z takimi dziećmi na etapie przedszkola będzie owocował umiejętnością utrzymywania poprawnych relacji także w szkole.

Czego dziecko uczy się w przedszkolu
Dla większości rodziców wybór przedszkola oznacza konieczność podjęcia decyzji co do rodzaju zajęć, z jakich dziecko będzie korzystać. W przedszkolu dzieci korzystają z zajęć sportowych i ruchowych, które mogą być uzupełniane o dodatkowe zajęcia z rytmiki. Moda na taniec przełożyła się również na możliwość uczęszczania na zajęcia z baletu czy tańca, jakie w ramach dodatkowych zajęć oferują wybrane przedszkola. Swoistym standardem jest nauka języka angielskiego w przedszkolu, przy czym niektóre przedszkola ofertę językową poszerzają o kolejne języki, w tym nawet o język chiński. W starszych grupach dziecko może również uczyć się czytania i pisania, a dzięki wycieczkom tematycznym może również poznawać otaczający je świat. Wycieczki i wyjścia tematyczne stanowią integralną część procesu edukacji.

Szukasz dobrego przedszkola?

Niepubliczne przedszkole Ursus https://www.piccolo.waw.pl/

Przedszkole publiczne https://bajkoweprzedszkola.pl/

Przedszkola w Polsce

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia. Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Umiejętności, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym.

Zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w edukację małych dzieci.

Termin przedszkole pojawił się po raz pierwszy w Polsce na tzw. Sejmie nauczycielskim w 1919 roku. Powołano wówczas sekcję wychowawczyń przedszkoli.

Nazwę przedszkole wprowadzono w Ustawie o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 roku, ustalono także jego miejsce w ówczesnym systemie szkolnictwa.

Edukacja, obok środowiska rodzinnego, jest najważniejszym źródłem zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia ról zawodowych i społecznych w dorosłym życiu. Z tego względu niezwykle istotne jest pokazanie sposobu funkcjonowania polskiego systemu edukacyjnego, osiągnięć polskich uczniów oraz organizacji pracy nauczycieli.

Do roku 2010 pieczę nad dziećmi poniżej 3 roku życia od strony instytucjonalnej sprawowały żłobki i oddziały żłobkowe. Niestety liczba żłobków w Polsce była zdecydowanie zbyt mała, gdyż dawała szansę korzystania z ich usług jedynie ok 3,0% populacji dzieci w wieku 0-3 lata w miastach i znikomemu odsetkowi populacji dzieci na wsi. Sytuację tę miało zmienić wprowadzenie nowych form opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym, czyli klubów dziecięcych, opiekunów dziennych i niań. Niestety, choć pojawiło się dość dużo nowych placówek, to zazwyczaj dysponują one niewielką liczbą miejsc (16-17 miejsc) oraz mają w większości charakter niepubliczny. W konsekwencji w 2014 roku 4,7% populacji dzieci w wieku 0-3 lata mogło skorzystać z opieki we wskazanych placówkach, przy czym większość miejsc i tak została zapewniona przez żłobki (88,3% miejsc dostępnych w 2014 roku). Sytuacja taka, nawet po uwzględnieniu dużej rotacji dzieci w ciągu roku, skutkuje zarówno brakiem miejsc w żłobkach, wydłużonym okresem oczekiwania na przyjęcie dziecka, jak i przepełnieniem placówek.

Dostęp do opieki nad dziećmi i edukacji prezentuje się znacznie lepiej w przypadku przedszkoli. Współczynnik skolaryzacji, systematycznie rosnący od roku 2005, wyniósł w roku 2014 – 82,3%. Jednak, gdy weźmiemy pod uwagę miejsce zamieszkania, to okazuje się, że w miastach do przedszkoli uczęszcza zdecydowanie więcej dzieci niż na obszarach wiejskich, a dysproporcja ta, mimo ogólnego wzrostu wskaźnika, jest nadal znacząca (w roku 2014 w mieście wychowanie przedszkolne objęło 95,6% dzieci, zaś na wsi – 64,0%).

Sytuację na obszarach wiejskich tylko w niewielkim stopniu ratują istniejące przy szkołach podstawowych oddziały przedszkolne oraz zespoły i punkty przedszkolne.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *